2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050040-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ฐิตาพร ทองสุริชัยศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss THITAPORN THONGSURICHAISRI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 64/2566 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (Pass as in the announcement No. 64/2023 on May 16, 2023) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์แบบสืบเสาะร่วมกับเกมมิฟิเคชันด้วยคลาสคราฟท์ ที่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Inquiry-Based Online Classroom with Gamification Using Classcraft to enhancing Science Learning Motivation of Chemical Equilibrium for Grade 11 Students 
รายละเอียด การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกการสอนเคมี แผน ก แบบ ก 2 (กลุ่มที่ 2) ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.535/2565 ลว. 2 สิงหาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 6 กันยายน 2565 ต้น 2565 Turnitin 30%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2566 ส่ง เกรด ครบ 12 นก. / กก.คณะ 19พค66
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์