2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 645050223-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชรี ราชแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHAREE RATSANG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาดิจิทัลบอร์ดเกม เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การอ่านออกเสียงโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BOARD GAME TO ENHANCE CREATIVE THINKING ON PHONIC READING SKILL FOR FIRST GRADE STUDENTS 
รายละเอียด เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 สิงหาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 556/2565 ลว. 19 สิงหาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 2565 27% ภาคต้น ปีการศึกษา 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุณี ซามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม