2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647050016-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรรณิษา หาคูณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss VANNISA HAKOON
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 78/2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 78/2022 on June 9, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION CURRICULUM FOR EARLY CHILDHOOD 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 3 มีนาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 70/2566 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มีนาคม 2566 ผ่าน S ปลาย/2565 ลว. 20 มีนาคม 2566
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2566 คำสั่ง ศศ.บศ. 162/2566 ลว. 27 มีนาคม 2566
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤษภาคม 2566 Turnitin 19% ปลาย/2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มกราคม 2567 คำสั่ง ศศ.บศ.001/2566 ลว. 2 มกราคม 2567
F แจ้งผลสอบ 22 มกราคม 2567 Excellent
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 29 กุมภาพันธ์ 2567
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 26 มีนาคม 2567 รอ บว.37
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. อริยพร คุโรดะ