2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 657220001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จักรินทร์ แสงโสภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHAKKARIN SANGSOPHA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Participatory management of cultural capital to promote cultural tourism of Kalasin Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2566
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 พฤษภาคม 2566 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤศจิกายน 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา คำสั่งคณะฯ106/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ลัดดาวัลย์ อินทรกำแหง คำสั่งคณะฯ106/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การเปรียบเทียบบทบาทขุนสังขานต์แห่งล้านนาไทย และนางสังขานหลวงพระบาง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (FAR9) “ทักษะ ศิลปะ ปรัชญาแห่งอุษาคเนย์” Philosophy and Practice of ASEAN Arts 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 กันยายน 2566 ถึง 2 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 913  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper