2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 1429% 0 000% 0 000% 6 8571% 7
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 2784% 34 3505% 24 2474% 1 103% 11 1134% 97
 คณะนิติศาสตร์ 2 5000% 1 2500% 0 000% 0 000% 1 2500% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 23 1608% 57 3986% 44 3077% 3 210% 16 1119% 143
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 3229% 59 3073% 27 1406% 2 104% 42 2188% 192
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 3580% 23 2840% 10 1235% 0 000% 19 2346% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 78 2335% 132 3952% 63 1886% 6 180% 55 1647% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 2074% 69 2556% 72 2667% 6 222% 67 2481% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 3125% 16 3333% 5 1042% 0 000% 12 2500% 48
 คณะศึกษาศาสตร์ 124 4000% 83 2677% 49 1581% 0 000% 54 1742% 310
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4286% 19 2714% 7 1000% 0 000% 14 2000% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1771% 41 4271% 22 2292% 1 104% 15 1563% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 1594% 19 2754% 26 3768% 1 145% 12 1739% 69
 คณะเกษตรศาสตร์ 48 2043% 41 1745% 67 2851% 10 426% 69 2936% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 2020% 33 3333% 35 3535% 2 202% 9 909% 99
 คณะเทคโนโลยี 14 1972% 25 3521% 19 2676% 1 141% 12 1690% 71
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 2157% 25 2451% 32 3137% 3 294% 20 1961% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 63 1349% 162 3469% 146 3126% 34 728% 62 1328% 467
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 1250% 0 000% 2 625% 0 000% 26 8125% 32
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 5000% 6 1765% 2 588% 0 000% 9 2647% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5696% 25 3165% 2 253% 0 000% 7 886% 79
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 1 2500% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
รวมทั้งหมด  
709 872 654 70 547 2852
คิดเป็นร้อยละ  
2486% 3058% 2293% 245% 1918%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 025%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 340%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 014%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 501%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 673%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 284%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1171%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 947%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 168%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1087%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 245%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 337%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 242%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 824%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 347%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 249%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 358%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1637%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 021%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 112%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 007%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 119%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 277%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 014%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562