2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
2 นาง ละออศรี เสนาะเมือง - ชีววิทยา
3 อ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562