2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 357% 28 3333% 53 6310% 0 000% 84
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 451% 64 4812% 63 4737% 0 000% 133
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 112% 28 1573% 87 4888% 61 3427% 0 000% 178
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 149% 7 1045% 40 5970% 19 2836% 0 000% 67
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 035% 18 623% 93 3218% 177 6125% 0 000% 289
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 304% 22 957% 71 3087% 130 5652% 0 000% 230
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 12 3077% 25 6410% 2 513% 0 000% 39
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 068% 75 2560% 139 4744% 77 2628% 0 000% 293
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 169% 8 1356% 38 6441% 12 2034% 0 000% 59
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 116% 7 814% 42 4884% 36 4186% 0 000% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 31 6078% 20 3922% 0 000% 51
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 135% 38 1704% 57 2556% 125 5605% 0 000% 223
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 326% 31 3370% 58 6304% 0 000% 92
 คณะเทคโนโลยี 1 159% 2 317% 20 3175% 40 6349% 0 000% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 10 1053% 14 1474% 71 7474% 0 000% 95
 คณะแพทยศาสตร์ 3 078% 11 286% 60 1558% 311 8078% 0 000% 385
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1667% 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 2
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 417% 5 2083% 18 7500% 0 000% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 6 896% 44 6567% 17 2537% 0 000% 67
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
23 260 895 1294 0 2472
คิดเป็นร้อยละ  
093% 1052% 3621% 5235% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561