2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 361% 28 3373% 52 6265% 0 000% 83
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 451% 63 4737% 64 4812% 0 000% 133
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 114% 27 1534% 85 4830% 62 3523% 0 000% 176
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 149% 7 1045% 40 5970% 19 2836% 0 000% 67
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 034% 18 621% 94 3241% 176 6069% 1 034% 290
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 306% 22 961% 70 3057% 130 5677% 0 000% 229
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 12 2927% 25 6098% 4 976% 0 000% 41
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 068% 75 2551% 137 4660% 80 2721% 0 000% 294
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 172% 8 1379% 37 6379% 12 2069% 0 000% 58
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 116% 7 814% 41 4767% 37 4302% 0 000% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 31 5439% 26 4561% 0 000% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 136% 38 1719% 57 2579% 123 5566% 0 000% 221
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 323% 29 3118% 61 6559% 0 000% 93
 คณะเทคโนโลยี 1 156% 2 313% 20 3125% 41 6406% 0 000% 64
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 10 1042% 15 1563% 71 7396% 0 000% 96
 คณะแพทยศาสตร์ 3 076% 11 279% 62 1574% 318 8071% 0 000% 394
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1667% 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 417% 5 2083% 18 7500% 0 000% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 6 896% 44 6567% 17 2537% 0 000% 67
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
23 259 890 1317 1 2490
คิดเป็นร้อยละ  
092% 1040% 3574% 5289% 004%

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562