2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 357% 28 3333% 53 6310% 0 000% 84
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 451% 64 4812% 63 4737% 0 000% 133
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 113% 27 1525% 86 4859% 62 3503% 0 000% 177
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 149% 7 1045% 40 5970% 19 2836% 0 000% 67
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 034% 18 619% 94 3230% 178 6117% 0 000% 291
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 306% 22 961% 70 3057% 130 5677% 0 000% 229
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 12 2927% 25 6098% 4 976% 0 000% 41
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 068% 75 2560% 138 4710% 78 2662% 0 000% 293
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 169% 8 1356% 38 6441% 12 2034% 0 000% 59
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 116% 7 814% 42 4884% 36 4186% 0 000% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 31 5439% 26 4561% 0 000% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 135% 38 1712% 58 2613% 123 5541% 0 000% 222
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 326% 30 3261% 59 6413% 0 000% 92
 คณะเทคโนโลยี 1 156% 2 313% 20 3125% 41 6406% 0 000% 64
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 10 1042% 15 1563% 71 7396% 0 000% 96
 คณะแพทยศาสตร์ 3 077% 11 281% 62 1586% 315 8056% 0 000% 391
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1667% 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 1
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 417% 5 2083% 18 7500% 0 000% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 6 896% 44 6567% 17 2537% 0 000% 67
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
23 259 897 1311 0 2490
คิดเป็นร้อยละ  
092% 1040% 3602% 5265% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561