2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 2 213% 24 2553% 68 7234% 0 000% 94
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 1 1429% 4 5714% 2 2857% 0 000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 8 556% 59 4097% 77 5347% 0 000% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 000% 11 636% 71 4104% 91 5260% 0 000% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 0 000% 1 233% 11 2558% 31 7209% 0 000% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 0 000% 18 534% 72 2136% 247 7329% 0 000% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 34 1259% 72 2667% 164 6074% 0 000% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 11 2200% 18 3600% 21 4200% 0 000% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 0 000% 63 1975% 158 4953% 98 3072% 0 000% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 000% 9 1286% 32 4571% 29 4143% 0 000% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 000% 12 1250% 31 3229% 53 5521% 0 000% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 1 133% 29 3867% 45 6000% 0 000% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 0 000% 40 1702% 46 1957% 149 6340% 0 000% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 306% 25 2551% 70 7143% 0 000% 98
 คณะเทคโนโลยี 0 000% 2 278% 17 2361% 53 7361% 0 000% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 7 654% 14 1308% 86 8037% 0 000% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 0 000% 14 294% 52 1092% 410 8613% 0 000% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1111% 6 6667% 2 2222% 0 000% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 5 1220% 5 1220% 31 7561% 0 000% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 303% 9 2727% 23 6970% 0 000% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 4 2667% 9 6000% 2 1333% 0 000% 15
 สถาบันภาษา 0 000% 1 2500% 3 7500% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 1 435% 7 3043% 15 6522% 0 000% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 0 000% 2 833% 20 8333% 2 833% 0 000% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 0 000% 0 000% 5 1389% 31 8611% 0 000% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 0 000% 1 500% 9 4500% 10 5000% 0 000% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 0 000% 0 000% 4 2000% 16 8000% 0 000% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 3750% 5 6250% 0 000% 8
รวมทั้งหมด  
0 253 815 1835 0 2903
คิดเป็นร้อยละ  
000% 872% 2807% 6321% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562