2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา
คณะ ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 000% 3 357% 26 3095% 55 6548% 0 000% 84
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 10000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 000% 6 455% 62 4697% 64 4848% 0 000% 132
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 112% 28 1573% 81 4551% 67 3764% 0 000% 178
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 149% 7 1045% 38 5672% 21 3134% 0 000% 67
 คณะวิทยาศาสตร์ 1 035% 18 638% 84 2979% 179 6348% 0 000% 282
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 314% 22 987% 70 3139% 124 5561% 0 000% 223
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 000% 12 3000% 25 6250% 3 750% 0 000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 2 069% 75 2586% 135 4655% 78 2690% 0 000% 290
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 169% 8 1356% 38 6441% 12 2034% 0 000% 59
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 116% 7 814% 38 4419% 40 4651% 0 000% 86
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 29 5800% 21 4200% 0 000% 50
 คณะเกษตรศาสตร์ 3 135% 39 1757% 49 2207% 131 5901% 0 000% 222
 คณะเทคนิคการแพทย์ 0 000% 3 337% 31 3483% 55 6180% 0 000% 89
 คณะเทคโนโลยี 1 161% 2 323% 19 3065% 40 6452% 0 000% 62
 คณะเภสัชศาสตร์ 0 000% 10 1053% 13 1368% 72 7579% 0 000% 95
 คณะแพทยศาสตร์ 3 078% 11 287% 60 1567% 309 8068% 0 000% 383
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1667% 3 5000% 2 3333% 0 000% 0 000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 000% 1 417% 5 2083% 18 7500% 0 000% 24
 วิทยาเขตหนองคาย 0 000% 6 896% 44 6567% 17 2537% 0 000% 67
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
23 261 853 1309 0 2446
คิดเป็นร้อยละ  
094% 1067% 3487% 5352% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561