2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีธรณี 0 000% 1 500% 11 5500% 8 4000% 0 000% 20
  เทคโนโลยีอาหาร 0 000% 0 000% 4 2353% 13 7647% 0 000% 17
  เทคโนโลยีชีวภาพ 0 000% 0 000% 2 952% 19 9048% 0 000% 21
  เทคโนโลยีการผลิต 0 000% 0 000% 2 10000% 0 000% 0 000% 2
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 19 40 0 60
คิดเป็นร้อยละ  
000% 167% 3167% 6667% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562