2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 2903% 37 3978% 24 2581% 0 000% 5 538% 93
 คณะนิติศาสตร์ 2 5000% 1 2500% 0 000% 0 000% 1 2500% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1831% 57 4014% 46 3239% 2 141% 11 775% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 3403% 67 3508% 29 1518% 2 105% 28 1466% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 3580% 23 2840% 11 1358% 0 000% 18 2222% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 84 2545% 131 3970% 64 1939% 4 121% 47 1424% 330
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 2201% 68 2537% 74 2761% 5 187% 62 2313% 268
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 3261% 16 3478% 4 870% 0 000% 11 2391% 46
 คณะศึกษาศาสตร์ 134 4351% 94 3052% 61 1981% 0 000% 19 617% 308
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4286% 20 2857% 8 1143% 0 000% 12 1714% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1771% 41 4271% 23 2396% 1 104% 14 1458% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 1692% 20 3077% 26 4000% 1 154% 7 1077% 65
 คณะเกษตรศาสตร์ 50 2146% 44 1888% 75 3219% 8 343% 56 2403% 233
 คณะเทคนิคการแพทย์ 21 2143% 32 3265% 36 3673% 1 102% 8 816% 98
 คณะเทคโนโลยี 14 2000% 26 3714% 20 2857% 1 143% 9 1286% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 23 2277% 24 2376% 34 3366% 1 099% 19 1881% 101
 คณะแพทยศาสตร์ 62 1369% 163 3598% 151 3333% 30 662% 47 1038% 453
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 1786% 0 000% 2 714% 0 000% 21 7500% 28
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 5313% 6 1875% 2 625% 0 000% 7 2188% 32
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 1 2500% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
รวมทั้งหมด  
738 896 692 56 421 2803
คิดเป็นร้อยละ  
2633% 3197% 2469% 200% 1502%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 014%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 332%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 014%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 507%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 681%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 289%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1177%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 956%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 164%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1099%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 250%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 342%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 232%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 831%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 350%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 250%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 360%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1616%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 021%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 100%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 007%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 114%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 278%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 014%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561