2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 1667% 41 4556% 23 2556% 1 111% 10 1111% 90
 คณะนิติศาสตร์ 3 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 1176% 44 3235% 36 2647% 2 147% 38 2794% 136
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 2762% 41 2265% 28 1547% 1 055% 61 3370% 181
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 16 2078% 16 2078% 7 909% 1 130% 37 4805% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 2153% 114 3958% 49 1701% 8 278% 55 1910% 288
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 2134% 63 2636% 54 2259% 3 126% 68 2845% 239
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 3500% 10 2500% 4 1000% 0 000% 12 3000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 21 709% 45 1520% 39 1318% 0 000% 191 6453% 296
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 4923% 11 1692% 4 615% 0 000% 18 2769% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 968% 38 4086% 20 2151% 0 000% 26 2796% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 769% 16 3077% 21 4038% 2 385% 9 1731% 52
 คณะเกษตรศาสตร์ 16 708% 43 1903% 40 1770% 10 442% 117 5177% 226
 คณะเทคนิคการแพทย์ 12 1277% 32 3404% 34 3617% 1 106% 15 1596% 94
 คณะเทคโนโลยี 14 2258% 21 3387% 16 2581% 1 161% 10 1613% 62
 คณะเภสัชศาสตร์ 21 2143% 27 2755% 29 2959% 3 306% 18 1837% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 22 524% 127 3024% 150 3571% 36 857% 85 2024% 420
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 2 5000% 0 000% 2 5000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 4815% 6 2222% 2 741% 0 000% 6 2222% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 40 5128% 16 2051% 1 128% 0 000% 21 2692% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
432 713 559 69 805 2578
คิดเป็นร้อยละ  
1676% 2766% 2168% 268% 3123%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 349%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 528%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 702%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 299%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1117%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 927%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 155%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1148%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 252%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 361%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 202%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 877%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 365%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 240%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 380%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1629%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 016%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 105%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 303%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560