2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 15 1596% 47 5000% 25 2660% 2 213% 5 532% 94
 คณะนิติศาสตร์ 5 7143% 1 1429% 0 000% 0 000% 1 1429% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 18 1250% 61 4236% 51 3542% 3 208% 11 764% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 52 3006% 75 4335% 28 1618% 3 173% 15 867% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 13 3023% 20 4651% 5 1163% 0 000% 5 1163% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 1840% 165 4896% 72 2136% 10 297% 28 831% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 1778% 87 3222% 94 3481% 6 222% 35 1296% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16 3200% 21 4200% 6 1200% 0 000% 7 1400% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 131 4107% 108 3386% 64 2006% 0 000% 16 502% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 28 4000% 26 3714% 10 1429% 0 000% 6 857% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 14 1458% 44 4583% 25 2604% 1 104% 12 1250% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 1867% 22 2933% 32 4267% 2 267% 5 667% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 29 1234% 59 2511% 73 3106% 17 723% 57 2426% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 15 1531% 32 3265% 41 4184% 1 102% 9 918% 98
 คณะเทคโนโลยี 16 2222% 30 4167% 19 2639% 2 278% 5 694% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 15 1402% 42 3925% 34 3178% 4 374% 12 1121% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 51 1071% 161 3382% 178 3739% 51 1071% 35 735% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 1 1111% 0 000% 0 000% 8 8889% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 22 5366% 4 976% 8 1951% 1 244% 6 1463% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 2500% 0 000% 2 5000% 0 000% 1 2500% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 5455% 9 2727% 2 606% 0 000% 4 1212% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 10 6667% 3 2000% 0 000% 0 000% 2 1333% 15
 สถาบันภาษา 3 7500% 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 5 2174% 13 5652% 2 870% 1 435% 2 870% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 12 5000% 5 2083% 4 1667% 0 000% 3 1250% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 7 1944% 26 7222% 3 833% 0 000% 0 000% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 10 5000% 9 4500% 0 000% 0 000% 1 500% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 10 5000% 9 4500% 0 000% 0 000% 1 500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 4 5000% 2 2500% 2 2500% 0 000% 0 000% 8
รวมทั้งหมด  
644 1083 780 104 292 2903
คิดเป็นร้อยละ  
2218% 3731% 2687% 358% 1006%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert Bar_red 000%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 324%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 024%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 496%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 596%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 148%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1161%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 930%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 172%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1099%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 241%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 331%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 258%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 810%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 338%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 248%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 369%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1640%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 031%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 141%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 014%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 114%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 052%
 สถาบันภาษา Bar_red 014%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 079%
 คณะวิทยาการจัดการ Bar_red 083%
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 124%
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ Bar_red 069%
 คณะบริหารธุรกิจ Bar_red 069%
 คณะศิลปศาสตร์ Bar_red 028%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562