2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 2000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 2813% 36 3750% 22 2292% 1 104% 10 1042% 96
 คณะนิติศาสตร์ 2 5000% 1 2500% 0 000% 0 000% 1 2500% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 25 1761% 58 4085% 43 3028% 3 211% 13 915% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 3351% 65 3403% 29 1518% 2 105% 31 1623% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 3580% 24 2963% 10 1235% 0 000% 18 2222% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 82 2470% 130 3916% 63 1898% 6 181% 51 1536% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 58 2148% 68 2519% 73 2704% 6 222% 65 2407% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 3191% 16 3404% 5 1064% 0 000% 11 2340% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 131 4239% 96 3107% 59 1909% 0 000% 23 744% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4286% 20 2857% 7 1000% 0 000% 13 1857% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1771% 41 4271% 23 2396% 1 104% 14 1458% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 1618% 20 2941% 26 3824% 1 147% 10 1471% 68
 คณะเกษตรศาสตร์ 49 2085% 41 1745% 74 3149% 9 383% 62 2638% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 2020% 33 3333% 35 3535% 2 202% 9 909% 99
 คณะเทคโนโลยี 14 2000% 26 3714% 20 2857% 1 143% 9 1286% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 2157% 25 2451% 34 3333% 1 098% 20 1961% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 64 1385% 163 3528% 150 3247% 31 671% 54 1169% 462
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 1333% 0 000% 2 667% 0 000% 24 8000% 30
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 5000% 6 1765% 2 588% 0 000% 9 2647% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 1 2500% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
รวมทั้งหมด  
728 895 679 64 467 2833
คิดเป็นร้อยละ  
2570% 3159% 2397% 226% 1648%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 018%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 339%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 014%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 501%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 674%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 286%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1172%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 953%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 166%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1091%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 247%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 339%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 240%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 830%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 349%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 247%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 360%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1631%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 021%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 106%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 007%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 120%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 275%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 014%

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562