2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 18 2000% 38 4222% 23 2556% 1 111% 10 1111% 90
 คณะนิติศาสตร์ 3 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 16 1176% 45 3309% 36 2647% 2 147% 37 2721% 136
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 2762% 45 2486% 28 1547% 1 055% 57 3149% 181
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 15 1974% 16 2105% 7 921% 1 132% 37 4868% 76
 คณะวิทยาศาสตร์ 62 2160% 114 3972% 49 1707% 7 244% 55 1916% 287
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 53 2218% 61 2552% 54 2259% 3 126% 68 2845% 239
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 3500% 10 2500% 4 1000% 0 000% 12 3000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 21 709% 47 1588% 39 1318% 0 000% 189 6385% 296
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 4923% 12 1846% 4 615% 0 000% 17 2615% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 968% 38 4086% 20 2151% 0 000% 26 2796% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6 1154% 15 2885% 21 4038% 1 192% 9 1731% 52
 คณะเกษตรศาสตร์ 16 711% 46 2044% 39 1733% 10 444% 114 5067% 225
 คณะเทคนิคการแพทย์ 12 1277% 32 3404% 35 3723% 0 000% 15 1596% 94
 คณะเทคโนโลยี 14 2258% 21 3387% 16 2581% 1 161% 10 1613% 62
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 2245% 26 2653% 30 3061% 2 204% 18 1837% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 24 571% 126 3000% 150 3571% 36 857% 84 2000% 420
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 2500% 0 000% 2 5000% 0 000% 1 2500% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 4815% 6 2222% 2 741% 0 000% 6 2222% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 40 5128% 16 2051% 1 128% 0 000% 21 2692% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
442 716 560 65 792 2575
คิดเป็นร้อยละ  
1717% 2781% 2175% 252% 3076%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 350%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 528%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 703%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 295%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1115%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 928%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 155%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1150%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 252%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 361%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 202%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 874%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 365%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 241%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 381%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1631%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 016%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 105%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 303%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560