2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 2500% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 2903% 37 3978% 23 2473% 0 000% 6 645% 93
 คณะนิติศาสตร์ 2 5000% 1 2500% 0 000% 0 000% 1 2500% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 25 1761% 58 4085% 43 3028% 3 211% 13 915% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 3403% 67 3508% 29 1518% 2 105% 28 1466% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 3580% 23 2840% 11 1358% 0 000% 18 2222% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 84 2538% 131 3958% 63 1903% 5 151% 48 1450% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 2230% 68 2528% 73 2714% 6 223% 62 2305% 269
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 3191% 16 3404% 5 1064% 0 000% 11 2340% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 133 4318% 96 3117% 59 1916% 0 000% 20 649% 308
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4286% 20 2857% 8 1143% 0 000% 12 1714% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1771% 41 4271% 23 2396% 1 104% 14 1458% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 1667% 20 3030% 26 3939% 1 152% 8 1212% 66
 คณะเกษตรศาสตร์ 49 2103% 44 1888% 75 3219% 8 343% 57 2446% 233
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 2041% 33 3367% 35 3571% 2 204% 8 816% 98
 คณะเทคโนโลยี 14 2000% 26 3714% 20 2857% 1 143% 9 1286% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 23 2277% 24 2376% 34 3366% 1 099% 19 1881% 101
 คณะแพทยศาสตร์ 64 1413% 163 3598% 151 3333% 30 662% 45 993% 453
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 5 1786% 0 000% 2 714% 0 000% 21 7500% 28
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 5152% 6 1818% 2 606% 0 000% 8 2424% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 1 2500% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
รวมทั้งหมด  
737 900 684 60 427 2808
คิดเป็นร้อยละ  
2625% 3205% 2436% 214% 1521%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 014%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 331%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 014%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 506%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 680%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 288%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1179%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 958%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 167%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1097%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 249%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 342%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 235%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 830%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 349%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 249%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 360%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1613%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 021%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 100%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 007%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 118%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 278%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 014%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562