2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2889% 38 4222% 24 2667% 0 000% 2 222% 90
 คณะนิติศาสตร์ 2 6667% 1 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1898% 57 4161% 46 3358% 2 146% 6 438% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 65 3631% 65 3631% 29 1620% 2 112% 18 1006% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 31 4026% 22 2857% 11 1429% 0 000% 13 1688% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 81 2736% 133 4493% 64 2162% 4 135% 14 473% 296
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 2439% 70 2846% 74 3008% 5 203% 37 1504% 246
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3000% 16 4000% 4 1000% 0 000% 8 2000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 133 4419% 93 3090% 61 2027% 0 000% 14 465% 301
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4615% 21 3231% 7 1077% 0 000% 7 1077% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1828% 41 4409% 23 2473% 1 108% 11 1183% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 1346% 18 3462% 26 5000% 1 192% 0 000% 52
 คณะเกษตรศาสตร์ 50 2203% 47 2070% 75 3304% 7 308% 48 2115% 227
 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 2268% 31 3196% 36 3711% 1 103% 7 722% 97
 คณะเทคโนโลยี 13 2063% 26 4127% 20 3175% 1 159% 3 476% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 21 2143% 27 2755% 32 3265% 1 102% 17 1735% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 56 1324% 166 3924% 151 3570% 27 638% 23 544% 423
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 6000% 0 000% 2 4000% 0 000% 0 000% 5
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 6667% 5 1852% 2 741% 0 000% 2 741% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
719 903 689 52 243 2606
คิดเป็นร้อยละ  
2759% 3465% 2644% 200% 932%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 345%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 526%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 687%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 295%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1136%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 944%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 153%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1155%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 249%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 357%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 200%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 871%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 372%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 242%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 376%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1623%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 019%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 104%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 299%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2561