2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2889% 38 4222% 24 2667% 0 000% 2 222% 90
 คณะนิติศาสตร์ 2 6667% 1 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1898% 57 4161% 46 3358% 2 146% 6 438% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 3556% 68 3778% 29 1611% 2 111% 17 944% 180
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 30 3896% 23 2987% 11 1429% 0 000% 13 1688% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 83 2795% 132 4444% 64 2155% 4 135% 14 471% 297
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 2408% 69 2816% 75 3061% 5 204% 37 1510% 245
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3000% 16 4000% 4 1000% 0 000% 8 2000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 135 4426% 94 3082% 62 2033% 0 000% 14 459% 305
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4615% 20 3077% 8 1231% 0 000% 7 1077% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1828% 41 4409% 23 2473% 1 108% 11 1183% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 1579% 20 3509% 27 4737% 1 175% 0 000% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 50 2203% 45 1982% 77 3392% 7 308% 48 2115% 227
 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 2268% 31 3196% 36 3711% 1 103% 7 722% 97
 คณะเทคโนโลยี 13 2063% 26 4127% 20 3175% 1 159% 3 476% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 2245% 26 2653% 32 3265% 1 102% 17 1735% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 55 1297% 166 3915% 151 3561% 29 684% 23 542% 424
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 6000% 0 000% 2 4000% 0 000% 0 000% 5
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 6667% 5 1852% 2 741% 0 000% 2 741% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
722 904 695 54 242 2617
คิดเป็นร้อยละ  
2759% 3454% 2656% 206% 925%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 344%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 011%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 524%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 688%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 294%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1135%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 936%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 153%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1165%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 248%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 355%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 218%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 867%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 371%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 241%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 374%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1620%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 019%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 103%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 298%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561