2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 16 1778% 40 4444% 23 2556% 1 111% 10 1111% 90
 คณะนิติศาสตร์ 3 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 17 1241% 43 3139% 37 2701% 2 146% 38 2774% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 2793% 41 2291% 28 1564% 1 056% 59 3296% 179
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 14 1818% 18 2338% 7 909% 1 130% 37 4805% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 63 2180% 113 3910% 50 1730% 8 277% 55 1903% 289
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 2134% 63 2636% 54 2259% 3 126% 68 2845% 239
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 3250% 11 2750% 4 1000% 0 000% 12 3000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 25 836% 45 1505% 39 1304% 0 000% 190 6355% 299
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 32 4923% 11 1692% 4 615% 0 000% 18 2769% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 968% 38 4086% 20 2151% 0 000% 26 2796% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 769% 15 2885% 22 4231% 2 385% 9 1731% 52
 คณะเกษตรศาสตร์ 15 664% 43 1903% 41 1814% 10 442% 117 5177% 226
 คณะเทคนิคการแพทย์ 11 1170% 33 3511% 34 3617% 1 106% 15 1596% 94
 คณะเทคโนโลยี 14 2258% 21 3387% 16 2581% 1 161% 10 1613% 62
 คณะเภสัชศาสตร์ 19 1939% 29 2959% 29 2959% 3 306% 18 1837% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 23 546% 126 2993% 151 3587% 36 855% 85 2019% 421
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 2 5000% 0 000% 2 5000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 13 4815% 6 2222% 2 741% 0 000% 6 2222% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 40 5128% 16 2051% 1 128% 0 000% 21 2692% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
433 714 564 69 802 2582
คิดเป็นร้อยละ  
1677% 2765% 2184% 267% 3106%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 349%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 012%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 531%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 693%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 298%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1119%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 926%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 155%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1158%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 252%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 360%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 201%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 875%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 364%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 240%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 380%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1631%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 015%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 105%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 302%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561