2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 2000% 0 000% 0 000% 4 8000% 5
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 27 2813% 34 3542% 24 2500% 1 104% 10 1042% 96
 คณะนิติศาสตร์ 2 5000% 1 2500% 0 000% 0 000% 1 2500% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 23 1620% 57 4014% 44 3099% 3 211% 15 1056% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62 3229% 59 3073% 27 1406% 2 104% 42 2188% 192
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 29 3580% 24 2963% 10 1235% 0 000% 18 2222% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 78 2342% 132 3964% 63 1892% 6 180% 54 1622% 333
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 56 2074% 69 2556% 72 2667% 6 222% 67 2481% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 15 3191% 16 3404% 5 1064% 0 000% 11 2340% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 124 4013% 83 2686% 49 1586% 0 000% 53 1715% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4286% 19 2714% 7 1000% 0 000% 14 2000% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1771% 41 4271% 22 2292% 1 104% 15 1563% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 1618% 19 2794% 26 3824% 1 147% 11 1618% 68
 คณะเกษตรศาสตร์ 48 2043% 41 1745% 67 2851% 10 426% 69 2936% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 20 2020% 33 3333% 35 3535% 2 202% 9 909% 99
 คณะเทคโนโลยี 14 2000% 25 3571% 19 2714% 1 143% 11 1571% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 22 2157% 25 2451% 32 3137% 3 294% 20 1961% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 63 1358% 163 3513% 145 3125% 34 733% 59 1272% 464
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 4 1333% 0 000% 2 667% 0 000% 24 8000% 30
 วิทยาลัยนานาชาติ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 17 5000% 6 1765% 2 588% 0 000% 9 2647% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5696% 25 3165% 2 253% 0 000% 7 886% 79
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 1 2500% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
รวมทั้งหมด  
709 874 653 70 532 2838
คิดเป็นร้อยละ  
2498% 3080% 2301% 247% 1875%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 018%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 338%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 014%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 500%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 677%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 285%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1173%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 951%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 166%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1089%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 247%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 338%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 240%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 828%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 349%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 247%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 359%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1635%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 021%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 106%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 007%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 120%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 278%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 014%

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2562