2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ อ. ผศ. รศ. ศ. ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 1 10000% 0 000% 0 000% 0 000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 26 2889% 38 4222% 24 2667% 0 000% 2 222% 90
 คณะนิติศาสตร์ 2 6667% 1 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 26 1898% 57 4161% 45 3285% 3 219% 6 438% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 63 3481% 66 3646% 28 1547% 2 110% 22 1215% 181
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 31 4026% 22 2857% 10 1299% 1 130% 13 1688% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 79 2678% 135 4576% 64 2169% 4 136% 13 441% 295
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 60 2439% 70 2846% 73 2967% 5 203% 38 1545% 246
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3000% 16 4000% 3 750% 0 000% 9 2250% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 135 4455% 92 3036% 61 2013% 0 000% 15 495% 303
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 4615% 21 3231% 7 1077% 0 000% 7 1077% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 17 1828% 41 4409% 23 2473% 1 108% 11 1183% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7 1321% 19 3585% 26 4906% 1 189% 0 000% 53
 คณะเกษตรศาสตร์ 50 2203% 47 2070% 74 3260% 8 352% 48 2115% 227
 คณะเทคนิคการแพทย์ 22 2268% 31 3196% 36 3711% 1 103% 7 722% 97
 คณะเทคโนโลยี 13 2063% 26 4127% 20 3175% 1 159% 3 476% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 21 2143% 26 2653% 33 3367% 1 102% 17 1735% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 56 1321% 167 3939% 150 3538% 27 637% 24 566% 424
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 6000% 0 000% 2 4000% 0 000% 0 000% 5
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 18 6667% 5 1852% 2 741% 0 000% 2 741% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 45 5769% 24 3077% 2 256% 0 000% 7 897% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2
รวมทั้งหมด  
717 906 683 55 250 2611
คิดเป็นร้อยละ  
2746% 3470% 2616% 211% 957%


กราฟเปรียบเทียบ บุคลากรตามหน่วยงาน
 - Bar_red 004%
 คณะทันตแพทยศาสตร์ Bar_red 345%
 คณะนิติศาสตร์ Bar_red 011%
 คณะพยาบาลศาสตร์ Bar_red 525%
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Bar_red 693%
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี Bar_red 295%
 คณะวิทยาศาสตร์ Bar_red 1130%
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ Bar_red 942%
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ Bar_red 153%
 คณะศึกษาศาสตร์ Bar_red 1160%
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Bar_red 249%
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ Bar_red 356%
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ Bar_red 203%
 คณะเกษตรศาสตร์ Bar_red 869%
 คณะเทคนิคการแพทย์ Bar_red 372%
 คณะเทคโนโลยี Bar_red 241%
 คณะเภสัชศาสตร์ Bar_red 375%
 คณะแพทยศาสตร์ Bar_red 1624%
 บัณฑิตวิทยาลัย Bar_red 023%
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Bar_red 019%
 วิทยาลัยนานาชาติ Bar_red 000%
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ Bar_red 103%
 วิทยาเขตหนองคาย Bar_red 299%
 สถาบันภาษา Bar_red 000%
 คณะเศรษฐศาสตร์ Bar_red 008%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561