2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นลิน สุนทรพิมล - -
2 นาง ลำมัย ปะระมัดตะโก - -
3 นาง ศศิธร เหล่าเมธากร - -
4 นางสาว ชุลีกร ศิริแสงตระกูล - -
5 อ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว อาจารย์ -
6 นางสาว พรวิภา สัตนาโค - -
7 นาง อัญชลี หนักแน่น - -
8 นาง กุลธิดา รักศิลป์ - -
9 นาง บุญน้อม อริยานันทพงศ์ - -
10 นาย ประพจน์ วัฒนล้ำเลิศ - -
11 นาง อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ - -
12 นางสาว จีระวัฒน์ หาญเวช - -
13 นาง เกษราภรณ์ ธรรมดา - -
14 ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
15 ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
16 อ.ดร. นาฎศจี นวลแก้ว อาจารย์ -
17 รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ รองศาสตราจารย์ -
18 อ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข อาจารย์ -
19 อ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม อาจารย์ -
20 รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
21 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
22 รศ. อาภรณี ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรรมคลินิก
23 ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
24 ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
25 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
26 รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
27 ผศ.ดร. วริมา วงศ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
28 รศ.ดร. ชยันต์ พิเชียรสุนทร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
29 ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
30 ผศ.ดร. ศรีสมพร ปรีเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย
31 รศ.ดร. จินดา หวังบุญสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
32 รศ.ดร. วิรัช เรืองศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
33 รศ.ดร. ฉันทนา อารมย์ดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
34 รศ.ดร. สุมนต์ สกลไชย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
35 รศ.ดร. กนกวรรณ จารุกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
36 รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรียากูร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชเคมี
37 อ.ดร. อัจฉรา ศรีสดใส อาจารย์ พิษวิทยา
38 รศ.ดร. ธีระ ฤทธิรอด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
39 รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
40 นาง จอมใจ สัจจะอารีวัฒน์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
41 รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
42 รศ.ดร. เดชพล ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
43 อ.ดร. ดวงกมล เลียวกิตติกุล อาจารย์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
44 ผศ.ดร. มานิตา หาญพานิชเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
45 นาย สุรชัย พลานุภาพ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
46 ผศ.ดร. อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
47 รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
48 อ.ดร. แคทรียา สุทธานุช อาจารย์ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
49 รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
50 ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
51 ผศ.ดร. ชาญชัย จารุภาชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
52 รศ.ดร. นุศราพร เกษสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
53 รศ.ดร. สุพัตรา ชาติบัญชาชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
54 รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมชุมชน
55 - Jeffrey Roy Johns - เภสัชกรรมชุมชน
56 อ. สุธาร จันทะวงศ์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
57 - ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
58 - สุภิญญา ตันตาปกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
59 ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
60 ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
61 อ.ดร. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
62 อ.ดร. สมชาย สุริยะไกร อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
63 นางสาว อุรชา รังสาดทอง - - ยังไม่กำหนด -
64 อ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
65 ผศ.ดร. จันทนา บุญยะรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
66 รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
67 ผศ.ดร. ธนิสร์ ปทุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
68 ผศ.ดร. ประธาน ฦาชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
69 ผศ.ดร. ปิยะดา ส่งเสริมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
70 รศ.ดร. ยุพาพร ปรีชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
71 ผศ. รักษวร ใจสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
72 รศ.ดร. ตรีเพชร กาญจนภูมิ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
73 อ.ดร. นรินทร์ จันทร์ศรี อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
74 ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนนามกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
75 อ.ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
76 ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
77 รศ.ดร. สุภัสร์ สุบงกช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
78 รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
79 นางสาว สุรางค์ อิงค์ประเสริฐ - - ยังไม่กำหนด -
80 นาง สุวรรณา วรรัตน์ - - ยังไม่กำหนด -
81 ผศ.ดร. เยาวเรศ ชูลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
82 ผศ.ดร. ปราโมทย์ มหคุณากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
83 ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
84 ผศ.ดร. มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
85 ผศ. วรรณวิไล เลาลัคนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
86 ผศ.ดร. สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
87 ผศ.ดร. อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
88 อ.ดร. เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
89 รศ.ดร. กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
90 ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
91 รศ. สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ รองศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
92 อ.ดร. สุดารัตน์ เอี่ยมตระการ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
93 อ.ดร. หนึ่งฤทัย สุกใส อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
94 อ.ดร. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
95 อ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
96 รศ.ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
97 อ. เกียรติภูมิ พลตรี อาจารย์ - ยังไม่กำหนด -
98 รศ. สุณี เลิศสินอุดม รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาการ
99 อ. สุพล บุญเสนอ อาจารย์ สำนักวิชาการ
100 อ. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ สำนักวิชาการ
101 อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ สำนักวิชาการ
102 รศ. เจนจิรา เรืองชยจตุพร รองศาสตราจารย์ สำนักวิชาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562