2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 7204% 0 000% 0 000% 0 000% 26 2796% 93
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 89 6268% 0 000% 0 000% 0 000% 53 3732% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4031% 0 000% 0 000% 0 000% 114 5969% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4321% 0 000% 0 000% 0 000% 46 5679% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 195 5891% 0 000% 0 000% 0 000% 136 4109% 331
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4907% 0 000% 0 000% 0 000% 137 5093% 269
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2979% 0 000% 0 000% 0 000% 33 7021% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 68 2208% 0 000% 0 000% 0 000% 240 7792% 308
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 5909% 0 000% 0 000% 0 000% 27 4091% 66
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 3991% 0 000% 0 000% 0 000% 140 6009% 233
 คณะเทคนิคการแพทย์ 74 7551% 0 000% 0 000% 0 000% 24 2449% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 6571% 0 000% 0 000% 0 000% 24 3429% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7129% 0 000% 0 000% 0 000% 29 2871% 101
 คณะแพทยศาสตร์ 298 6578% 0 000% 0 000% 0 000% 155 3422% 453
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 28 10000% 28
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2727% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7273% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
รวมทั้งหมด  
1430 0 0 0 1378 2808
คิดเป็นร้อยละ  
5093% 000% 000% 000% 4907%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562