2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 7312% 0 000% 0 000% 0 000% 25 2688% 93
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 87 6127% 0 000% 0 000% 0 000% 55 3873% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4031% 0 000% 0 000% 0 000% 114 5969% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4321% 0 000% 0 000% 0 000% 46 5679% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 195 5909% 0 000% 0 000% 0 000% 135 4091% 330
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 131 4888% 0 000% 0 000% 0 000% 137 5112% 268
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 2826% 0 000% 0 000% 0 000% 33 7174% 46
 คณะศึกษาศาสตร์ 70 2273% 0 000% 0 000% 0 000% 238 7727% 308
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 6000% 0 000% 0 000% 0 000% 26 4000% 65
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 3991% 0 000% 0 000% 0 000% 140 6009% 233
 คณะเทคนิคการแพทย์ 73 7449% 0 000% 0 000% 0 000% 25 2551% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 6571% 0 000% 0 000% 0 000% 24 3429% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7129% 0 000% 0 000% 0 000% 29 2871% 101
 คณะแพทยศาสตร์ 296 6534% 0 000% 0 000% 0 000% 157 3466% 453
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 28 10000% 28
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 10000% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2813% 0 000% 0 000% 0 000% 23 7188% 32
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 3 7500% 4
รวมทั้งหมด  
1426 0 0 0 1377 2803
คิดเป็นร้อยละ  
5087% 000% 000% 000% 4913%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561