2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 6809% 0 000% 0 000% 0 000% 30 3191% 94
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 5972% 0 000% 0 000% 0 000% 58 4028% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 4451% 0 000% 0 000% 0 000% 96 5549% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 4884% 0 000% 0 000% 0 000% 22 5116% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 192 5697% 0 000% 0 000% 0 000% 145 4303% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 4889% 0 000% 0 000% 0 000% 138 5111% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 2800% 0 000% 0 000% 0 000% 36 7200% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 2100% 0 000% 0 000% 0 000% 252 7900% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 4857% 0 000% 0 000% 0 000% 36 5143% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 5938% 0 000% 0 000% 0 000% 39 4063% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 43 5733% 0 000% 0 000% 0 000% 32 4267% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 3915% 0 000% 0 000% 0 000% 143 6085% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 70 7143% 0 000% 0 000% 0 000% 28 2857% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 6389% 0 000% 0 000% 0 000% 26 3611% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 74 6916% 0 000% 0 000% 0 000% 33 3084% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 299 6282% 0 000% 0 000% 0 000% 177 3718% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 1111% 0 000% 0 000% 0 000% 8 8889% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 732% 0 000% 0 000% 0 000% 38 9268% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 2 5000% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 2727% 0 000% 0 000% 0 000% 24 7273% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 3 2000% 0 000% 0 000% 0 000% 12 8000% 15
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 5652% 0 000% 0 000% 0 000% 10 4348% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 833% 0 000% 0 000% 0 000% 22 9167% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 18 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 18 5000% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 3500% 0 000% 0 000% 0 000% 13 6500% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 2500% 0 000% 0 000% 0 000% 15 7500% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 1 1250% 0 000% 0 000% 0 000% 7 8750% 8
รวมทั้งหมด  
1432 0 0 0 1471 2903
คิดเป็นร้อยละ  
4933% 000% 000% 000% 5067%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562