2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 7556% 0 000% 0 000% 0 000% 22 2444% 90
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3 10000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 87 6350% 0 000% 0 000% 0 000% 50 3650% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 4333% 0 000% 0 000% 0 000% 102 5667% 180
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4545% 0 000% 0 000% 0 000% 42 5455% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 195 6566% 0 000% 0 000% 0 000% 102 3434% 297
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 5388% 0 000% 0 000% 0 000% 113 4612% 245
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 3250% 0 000% 0 000% 0 000% 27 6750% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 70 2295% 0 000% 0 000% 0 000% 235 7705% 305
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 5231% 0 000% 0 000% 0 000% 31 4769% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 6129% 0 000% 0 000% 0 000% 36 3871% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 7018% 0 000% 0 000% 0 000% 17 2982% 57
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 4097% 0 000% 0 000% 0 000% 134 5903% 227
 คณะเทคนิคการแพทย์ 74 7629% 0 000% 0 000% 0 000% 23 2371% 97
 คณะเทคโนโลยี 46 7302% 0 000% 0 000% 0 000% 17 2698% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7347% 0 000% 0 000% 0 000% 26 2653% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 297 7005% 0 000% 0 000% 0 000% 127 2995% 424
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 5
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 18 6667% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
รวมทั้งหมด  
1431 0 0 0 1186 2617
คิดเป็นร้อยละ  
5468% 000% 000% 000% 4532%

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2561