2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 7556% 0 000% 0 000% 0 000% 22 2444% 90
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3 10000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 88 6471% 0 000% 0 000% 0 000% 48 3529% 136
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 4530% 0 000% 0 000% 0 000% 99 5470% 181
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4605% 0 000% 0 000% 0 000% 41 5395% 76
 คณะวิทยาศาสตร์ 194 6760% 0 000% 0 000% 0 000% 93 3240% 287
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 5523% 0 000% 0 000% 0 000% 107 4477% 239
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 3000% 0 000% 0 000% 0 000% 28 7000% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 69 2331% 0 000% 0 000% 0 000% 227 7669% 296
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 5231% 0 000% 0 000% 0 000% 31 4769% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 56 6022% 0 000% 0 000% 0 000% 37 3978% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 7692% 0 000% 0 000% 0 000% 12 2308% 52
 คณะเกษตรศาสตร์ 95 4222% 0 000% 0 000% 0 000% 130 5778% 225
 คณะเทคนิคการแพทย์ 73 7766% 0 000% 0 000% 0 000% 21 2234% 94
 คณะเทคโนโลยี 46 7419% 0 000% 0 000% 0 000% 16 2581% 62
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7347% 0 000% 0 000% 0 000% 26 2653% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 297 7071% 0 000% 0 000% 0 000% 123 2929% 420
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 4
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 18 6667% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
รวมทั้งหมด  
1433 0 0 0 1142 2575
คิดเป็นร้อยละ  
5565% 000% 000% 000% 4435%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560