2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ
คณะ อาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง อื่นๆ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
 - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 1
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 68 7556% 0 000% 0 000% 0 000% 22 2444% 90
 คณะนิติศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 3 10000% 3
 คณะพยาบาลศาสตร์ 87 6350% 0 000% 0 000% 0 000% 50 3650% 137
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 4309% 0 000% 0 000% 0 000% 103 5691% 181
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 4545% 0 000% 0 000% 0 000% 42 5455% 77
 คณะวิทยาศาสตร์ 195 6610% 0 000% 0 000% 0 000% 100 3390% 295
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 5366% 0 000% 0 000% 0 000% 114 4634% 246
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 3250% 0 000% 0 000% 0 000% 27 6750% 40
 คณะศึกษาศาสตร์ 69 2277% 0 000% 0 000% 0 000% 234 7723% 303
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 5231% 0 000% 0 000% 0 000% 31 4769% 65
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 56 6022% 0 000% 0 000% 0 000% 37 3978% 93
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 7358% 0 000% 0 000% 0 000% 14 2642% 53
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 4053% 0 000% 0 000% 0 000% 135 5947% 227
 คณะเทคนิคการแพทย์ 73 7526% 0 000% 0 000% 0 000% 24 2474% 97
 คณะเทคโนโลยี 46 7302% 0 000% 0 000% 0 000% 17 2698% 63
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 7347% 0 000% 0 000% 0 000% 26 2653% 98
 คณะแพทยศาสตร์ 296 6981% 0 000% 0 000% 0 000% 128 3019% 424
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 5
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 3333% 0 000% 0 000% 0 000% 18 6667% 27
 วิทยาเขตหนองคาย 30 3846% 0 000% 0 000% 0 000% 48 6154% 78
 สถาบันภาษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 5000% 0 000% 0 000% 0 000% 1 5000% 2
รวมทั้งหมด  
1425 0 0 0 1186 2611
คิดเป็นร้อยละ  
5458% 000% 000% 000% 4542%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561