2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 68.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 31.58% 95
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 59.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58 40.28% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 44.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 97 55.75% 174
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 47.73% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 23 52.27% 44
 คณะวิทยาศาสตร์ 191 57.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143 42.81% 334
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 48.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138 51.11% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 27.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37 72.55% 51
 คณะศึกษาศาสตร์ 65 20.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 251 79.43% 316
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 48.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 51.43% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 43 56.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 43.42% 76
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 39.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143 60.85% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 70 70.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 29.29% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 63.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 36.11% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 75 69.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 30.56% 108
 คณะแพทยศาสตร์ 298 62.74% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 177 37.26% 475
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 92.86% 42
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 27.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 72.73% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 15
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 56.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 43.48% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 18 48.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 51.35% 37
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 35.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 65.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 75.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 2 22.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 77.78% 9
  
1,431 0 0 0 1,475 2,906
  
49.24% 0.00% 0.00% 0.00% 50.76%

21 พฤศจิกายน 2562