2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - ยังไม่ถูกกำหนด - อยู่ในช่วง convert 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 64 68.09% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 31.91% 94
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 100.00% 7
 คณะพยาบาลศาสตร์ 86 59.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 58 40.28% 144
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 44.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 96 55.49% 173
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 21 48.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 51.16% 43
 คณะวิทยาศาสตร์ 192 56.97% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 145 43.03% 337
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 132 48.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138 51.11% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 28.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 72.00% 50
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 21.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 252 79.00% 319
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 48.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 51.43% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 43 57.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 32 42.67% 75
 คณะเกษตรศาสตร์ 92 39.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 143 60.85% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 70 71.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 28.57% 98
 คณะเทคโนโลยี 46 63.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 36.11% 72
 คณะเภสัชศาสตร์ 74 69.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 30.84% 107
 คณะแพทยศาสตร์ 299 62.82% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 177 37.18% 476
 บัณฑิตวิทยาลัย 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 88.89% 9
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 7.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 38 92.68% 41
 วิทยาลัยนานาชาติ 2 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 50.00% 4
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 27.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 72.73% 33
 วิทยาเขตหนองคาย 3 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 80.00% 15
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะเศรษฐศาสตร์ 13 56.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 43.48% 23
 คณะวิทยาการจัดการ 2 8.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22 91.67% 24
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 18 50.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 50.00% 36
 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 7 35.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 65.00% 20
 คณะบริหารธุรกิจ 5 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 75.00% 20
 คณะศิลปศาสตร์ 1 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 87.50% 8
  
1,432 0 0 0 1,471 2,903
  
49.33% 0.00% 0.00% 0.00% 50.67%

16 ตุลาคม 2562