2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ
 - 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% 5
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 67 69.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 30.21% 96
 คณะนิติศาสตร์ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 100.00% 4
 คณะพยาบาลศาสตร์ 90 63.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52 36.62% 142
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 40.84% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113 59.16% 191
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 43.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46 56.79% 81
 คณะวิทยาศาสตร์ 197 59.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 135 40.66% 332
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 133 49.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137 50.74% 270
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 29.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 33 70.21% 47
 คณะศึกษาศาสตร์ 67 21.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 242 78.32% 309
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 34 48.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 36 51.43% 70
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 57 59.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 39 40.63% 96
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 39 57.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 29 42.65% 68
 คณะเกษตรศาสตร์ 93 39.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 142 60.43% 235
 คณะเทคนิคการแพทย์ 74 74.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 25.25% 99
 คณะเทคโนโลยี 46 65.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 24 34.29% 70
 คณะเภสัชศาสตร์ 72 70.59% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 29.41% 102
 คณะแพทยศาสตร์ 297 64.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 165 35.71% 462
 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 100.00% 6
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 30 100.00% 30
 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% 2
 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 9 26.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 73.53% 34
 วิทยาเขตหนองคาย 30 38.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 48 61.54% 78
 สถาบันภาษา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 25.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 75.00% 4
  
1,433 0 0 0 1,400 2,833
  
50.58% 0.00% 0.00% 0.00% 49.42%

19 มิถุนายน 2562