2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเศรษฐศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม อาจารย์ประจำ -
2 - พชร ชาตะวิถี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
3 - ชัยพร วิเทศสนธิ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 อ.ดร. ธัญมัชฌ สรุงบุญมี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562