2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 พา อักษรเสือ - -
2 อ. เสรี พิจิตรศิริ - -
3 - นคร เสรีรักษ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
4 - หควญ ชูเพ็ญ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 - จารึก ปริญญาพล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
6 - พรรณา ไวคกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
7 - พิชญ์ สมพอง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 - ภิญโญ นิลจันทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 - วิษณุ สุมิตสวรรค์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ. ศิวัช ศรีโภคางกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 - สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - สนธยา ลือประไพ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 - ไพศาล สุริยะมงคล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 รศ.ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 - นันทนา สุทธิประภา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 - วันชัย วัฒนศัพท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 - สมพงษ์ เปรมฤทัยรัตน์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 - ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
20 - พัฒนพงศ์ โตภาคงาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
21 - วิมลสิริ แสงกรด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
22 - ศิริวรรณ สมานมิตร - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
23 - อจิรภาส์ เพียรขุนทด - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
24 - กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
25 - พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
26 อ.ดร. ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
27 รศ.ดร. สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
28 - ประชาสรรค์ แสนภักดี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
29 - ศิริศักดิ์ นามโยธา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
30 - ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
31 - Hirofumi Ando - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
32 - John Charles Draper - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562