2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะเทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. (เลิกใช้)ลัขณา มาทอ - -
2 อ. ปวีณา หิรัญตระกูล - -
3 นาง ผุสนี อัยยะแก้ว - -
4 นาง โลมใจ สินเธาว์ - -
5 ธิดารัตน์ อาติซี - -
6 นาย ภาณุทัศน์ กฤชเพชรรัตน์ - -
7 นางสาว กัปกันชรฐ์ ถาโอด - -
8 อ. วนิดา ดรปัญหา - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
9 - โมลิน ว่องวัฒนากูล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
10 อ.ดร. ทิวาพร ทวีวรรณกิจ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
11 อ.ดร. อภิญญา จุ๊สกุล - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - อัญชลี เตชะเสน - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 อ. สุภาวดี แย้มศรี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 อ.ดร. อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ. เสาวนีย์ นาคมะเริง - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
17 อ. พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
18 อ.ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ อาจารย์ประจำ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
19 นาย ดำริ กูลประสิทธิ์ - -
20 นาง พิมพา โสภา - -
21 รศ. อำพร ไตรภัทร อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
22 รศ.ดร. ณัฐยา แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
23 ผศ.ดร. นพมาศ เข็มทองหลาง อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
24 ผศ. ยุพิน อนิวรรตอังกูร อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
25 ผศ. ไพศาล มงคลวงศ์โรจน์ อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
26 รศ. กุลนภา ฟู่เจริญ อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
27 รศ. จิราพร สิทธิถาวร อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
28 อ. วรวรรณ ชุมเปีย อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
29 ผศ. ไพเกษม แสนยานุสิน อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
30 รศ. กนกวรรณ แสนไชยสุริยา อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
31 ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
32 รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
33 ผศ. สุทธิพรรณ กิจเจริญ อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
34 รศ. เกรียงไกร กิจเจริญ อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
35 รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำ จุลทรรศน์คลินิก
36 รศ. นงนุช เศรษฐเสถียร อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
37 รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
38 รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
39 อ. ศิริพร ปรุงวิทยา อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
40 ศ.ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
41 รศ. เรวัตร ทักษิณะมณี - เคมีคลินิก
42 อ. ประหยัด พันธะศรี - เคมีคลินิก
43 ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
44 ผศ. วิสุทธิ์ กังวานตระกูล อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
45 รศ. เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล อาจารย์ประจำ เคมีคลินิก
46 ผศ. นิชา เจริญศรี อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
47 ผศ.ดร. ฐิติมา ศรีลุนช่าง - จุลชีววิทยาคลินิก
48 ผศ. อรุณนี สังกา อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
49 รศ. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
50 รศ. อรุณวดี ชนะวงศ์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
51 รศ. เกษแก้ว เพียรทวีชัย อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
52 รศ. โชติชนะ วิไลลักขณา อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
53 รศ.ดร. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
54 รศ. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
55 รศ. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยาคลินิก
56 ผศ.ดร. ธนกร ปรุงวิทยา อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
57 รศ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ - ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
58 ผศ.ดร. ปรีชา หอมจำปา อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
59 ผศ. วิญญู วงศ์ประทุม อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
60 ผศ. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
61 รศ. สุชาติ ศิริใจชิงกุล อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
62 อ. พรทิพย์ พงษ์สามารถ - ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
63 รศ. ศรีวิไล วโรภาสตระกูล อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
64 รศ. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
65 รศ. อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์ อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
66 รศ. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ อาจารย์ประจำ ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
67 รศ.ดร. ชุลี โจนส์ - กายภาพบำบัด
68 ผศ. ทกมล กมลรัตน์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
69 ผศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
70 รศ.ดร. วิชัย อึงพินิจพงศ์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
71 รศ.ดร. สมชาย รัตนทองคำ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
72 ผศ.ดร. อชิระ หิรัญตระกูล อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
73 ผศ.ดร. อนุชา นิลประพันธ์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
74 ผศ.ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ - กายภาพบำบัด
75 ผศ. พิศมัย มะลิลา อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
76 ผศ. ยอดชาย บุญประกอบ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
77 ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
78 ผศ.ดร. ลักขณา มาทอ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
79 อ. วรวรรณ คำฤาชา อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
80 รศ.ดร. วัณทนา ศิริธราธิวัตร อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
81 รศ. อรวรรณ บุราณรักษ์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
82 ผศ. สาวิตรี วันเพ็ญ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
83 รศ.ดร. สุกัลยา อมตฉายา อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
84 อ.ดร. อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
85 อ. กล้วยไม้ พรหมดี อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
86 ผศ. สุภาภรณ์ ผดุงกิจ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
87 ผศ. สุรัสวดี เบนเน็ตต์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
88 ผศ. อุไรวรรณ ชัชวาลย์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
89 อ. ทรงศักดิ์ เจียมรัตนศิลป์ - กายภาพบำบัด
90 รศ.ดร. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
91 รศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์ อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
92 รศ. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล อาจารย์ประจำ กายภาพบำบัด
93 อ. ราตรี ทวิชากรตระกูล อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
94 ผศ. ไมตรี ปะการะสังข์ อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
95 ผศ. พรทิพย์ ปิ่นละออ อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
96 ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
97 อ. กรรณิการ์ กัวหา อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
98 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์
99 ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง อาจารย์ประจำ เทคนิคการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562