2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 1 1667% 2 3333% 3 5000% 0 000% 6
  พิษวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  เภสัชเคมี 0 000% 0 000% 0 000% 7 10000% 0 000% 7
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สำนักวิชาการ 0 000% 0 000% 2 4000% 3 6000% 0 000% 5
  เภสัชกรรมชุมชน 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  เภสัชกรรมคลินิก 0 000% 0 000% 0 000% 6 10000% 0 000% 6
  การจัดการเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 0 000% 0 000% 0 000% 10 10000% 0 000% 10
  เภสัชกรรมและระบบสุขภาพ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชวินิจฉัย 0 000% 0 000% 0 000% 4 10000% 0 000% 4
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 4 40 0 45
คิดเป็นร้อยละ  
000% 222% 889% 8889% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2562