2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  สุขศึกษา 0 000% 0 000% 2 5000% 2 5000% 0 000% 4
  โภชนวิทยา 0 000% 0 000% 3 5000% 3 5000% 0 000% 6
  ระบาดวิทยา 0 000% 0 000% 3 5000% 3 5000% 0 000% 6
  บริหารงานสาธารณสุข 0 000% 0 000% 4 5000% 4 5000% 0 000% 8
  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ 0 000% 0 000% 7 7000% 3 3000% 0 000% 10
  วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 0 000% 0 000% 11 6875% 5 3125% 0 000% 16
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 0 31 21 0 52
คิดเป็นร้อยละ  
000% 000% 5962% 4038% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562