2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  โสต ศอ นาสิกวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 13 10000% 0 000% 13
  ชีวเคมี 0 000% 0 000% 4 2105% 15 7895% 0 000% 19
  สรีรวิทยา 0 000% 0 000% 5 2941% 12 7059% 0 000% 17
  จักษุวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 9 10000% 0 000% 9
  ปรสิตวิทยา 0 000% 0 000% 2 1538% 11 8462% 0 000% 13
  พยาธิวิทยา 0 000% 2 952% 5 2381% 14 6667% 0 000% 21
  รังสีวิทยา 0 000% 0 000% 5 2000% 20 8000% 0 000% 25
  ศัลยศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 714% 26 9286% 0 000% 28
  เภสัชวิทยา 0 000% 0 000% 4 2000% 16 8000% 0 000% 20
  จุลชีววิทยา 0 000% 1 455% 7 3182% 14 6364% 0 000% 22
  ฝ่ายวิชาการ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  อายุรศาสตร์ 0 000% 0 000% 2 526% 36 9474% 0 000% 38
  จิตเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 8 10000% 0 000% 8
  วิสัญญีวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 11 10000% 0 000% 11
  นิติเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 5 10000% 0 000% 5
  ออร์โธปิดิกส์ 0 000% 0 000% 0 000% 16 10000% 0 000% 16
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 16 5333% 14 4667% 0 000% 30
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 25 10000% 0 000% 25
  เวชศาสตร์ชุมชน 0 000% 0 000% 5 3333% 10 6667% 0 000% 15
  เวชศาสตร์พื้นฟู 0 000% 0 000% 1 1429% 6 8571% 0 000% 7
  แพทยศาสตร์ศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ประสาทวิทยาศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  วิทยาศาสตร์คลีนิก 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  ปรีคลินิคและคลินิค 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การถ่ายภาพทางการแพทย์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 000% 0 000% 0 000% 22 10000% 0 000% 22
  กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 1 10000% 0 000% 1
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 3 58 305 0 366
คิดเป็นร้อยละ  
000% 082% 1585% 8333% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562