2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  การพยาบาล 0 000% 0 000% 7 5000% 7 5000% 0 000% 14
  ทุกภาควิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กายวิภาคศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  กุมารเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  พื้นฐานการพยาบาล 0 000% 0 000% 6 5455% 5 4545% 0 000% 11
  การพยาบาลผู้สูงอายุ 0 000% 0 000% 1 5000% 1 5000% 0 000% 2
  การพยาบาลสูติศาสตร์ 0 000% 0 000% 10 6250% 6 3750% 0 000% 16
  การพยาบาลแม่และเด็ก 0 000% 1 588% 7 4118% 9 5294% 0 000% 17
  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 0 000% 0 000% 3 4286% 4 5714% 0 000% 7
  การพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 0 000% 0 000% 4 3636% 7 6364% 0 000% 11
  การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ 0 000% 0 000% 8 5000% 8 5000% 0 000% 16
  การศึกษาวิจัยและการบริหารการพยาบาล 0 000% 0 000% 7 7778% 2 2222% 0 000% 9
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 53 49 0 103
คิดเป็นร้อยละ  
000% 097% 5146% 4757% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562