2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ คณะศิลปศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 รศ. รักชนก แสงภักดีจิต - -
2 อ. สุวิมล พลเยี่ยม - -
3 อ.ดร. มัชฌิมา วีรศิลป์ - -
4 รศ.ดร. พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์ อาจารย์ประจำ -
5 ผศ.ดร. มาลีรัตน์ กะการดี - -
6 อ. สิริกานต์ สุวรรณผู - สาขาวิชานิติศาสตร์
7 อ.ดร. สิทธิชัย สอนสุภี - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
8 ผศ.ดร. เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562