2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์และเสรีระศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562