2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 25 คน
1 รศ. ภพ โกศลารักษ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
2 ผศ. จรูญ เจตศรีสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
3 รศ. มนัส ปะนะมณฑา รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
4 ผศ. จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
5 รศ. จามรี ธีรตกุลพิศาล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
6 ผศ. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
7 ผศ. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
8 รศ. สุรพล เวียงนนท์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
9 รศ. อรุณี เจตศรีสุภาพ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
10 ศ. อวยพร ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
11 ผศ. กุสุมา ชูศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
12 ผศ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
13 รศ. สมพนธ์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
14 รศ. สุมิตร สุตรา รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
15 ศ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
16 รศ. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
17 ผศ. วิบูลย์ วีระอาชากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
18 รศ. สุกัญญา ทักษพันธุ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
19 รศ. สุขชาติ เกิดผล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
20 ผศ. สุวรรณี วิษณุโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
21 รศ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
22 รศ. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
23 รศ. เพ็ญศรี โควสุวรรณ รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์
24 อ. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ อาจารย์ กุมารเวชศาสตร์
25 รศ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ กุมารเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562