2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 25 คน
1 รศ.ดร. ภพ โกศลารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
2 ผศ.ดร. จรูญ เจตศรีสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
3 ศ.ดร. มนัส ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร. จรรยา จิระประดิษฐา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
5 ศ.ดร. จามรี ธีรตกุลพิศาล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
6 รศ.ดร. ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
7 ผศ.ดร. พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
8 ศ.ดร. สุรพล เวียงนนท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
9 ศ.ดร. อรุณี เจตศรีสุภาพ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
10 ศ.ดร. อวยพร ปะนะมณฑา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
11 รศ.ดร. กุสุมา ชูศิลป์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
12 นาย ชาญชัย พานทองวิริยะกุล - กุมารเวชศาสตร์
13 รศ.ดร. สมพนธ์ ทัศนิยม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
14 ศ.ดร. สุมิตร สุตรา ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
15 ศ.ดร. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
16 รศ.ดร. ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
17 รศ.ดร. วิบูลย์ วีระอาชากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
18 รศ.ดร. สุกัญญา ทักษพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
19 ศ.ดร. สุขชาติ เกิดผล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
20 รศ.ดร. สุวรรณี วิษณุโยธิน รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
21 รศ.ดร. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
22 รศ.ดร. อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
23 รศ.ดร. เพ็ญศรี โควสุวรรณ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
24 ผศ.ดร. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์
25 รศ.ดร. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กุมารเวชศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562