2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 11 คน
1 รศ.ดร. เทพกร สาธิตการมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
2 รศ.ดร. มาลินี เวชวิทย์วรากุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
3 รศ.ดร. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
4 รศ.ดร. พลพันธ์ บุญมาก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
5 รศ.ดร. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
6 ศ.ดร. สมบูรณ์ เทียนทอง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
7 รศ.ดร. สุหัทยา บุญมาก รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
8 รศ.ดร. วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
9 รศ.ดร. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
10 รศ.ดร. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา
11 ผศ.ดร. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิสัญญีวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562