2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ วิสัญญีวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 11 คน
1 รศ. เทพกร สาธิตการมณี รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
2 ผศ. มาลินี วงศ์สวัสดิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
3 ศ. สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี ศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
4 ผศ. พลพันธ์ บุญมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
5 รศ. วราภรณ์ เชื้ออินทร์ รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
6 ศ. สมบูรณ์ เทียนทอง ศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
7 รศ. สุหัทยา บุญมาก รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
8 รศ. วิมลรัตน์ ศรีราช รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
9 ผศ. สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
10 รศ. อัครวัฒน์ สินเกื้อกูลกิจ รองศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา
11 ผศ. เดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสัญญีวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562