2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 25 คน
1 ผศ. เอก ปักเข็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
2 ผศ. ธเนศ รังษีขจี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
3 ผศ. มณฑล เมฆอนันต์ธวัช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
4 ผศ. ศิริ เชื้ออินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
5 รศ. สมภพ พระธานี รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
6 รศ. อนัน ศรีพนัสกุล รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
7 ผศ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
8 อ. พลากร สุรกุลประภา อาจารย์ ศัลยศาสตร์
9 ผศ. วินัย ตันติยาสวัสดิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
10 ผศ. อำนาจ กิจควรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
11 อ. ขจิตร์ พาชีรัตน์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
12 ผศ. ณรงชัย ว่องกลกิจศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
13 ผศ. ดำเนิน วชิโรดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
14 ผศ. สุชาติ อารีมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
15 ผศ. โอวตือ แซ่เซียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
16 รศ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
17 รศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
18 รศ. ไชยยุทธ ธนไพศาล รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
19 ผศ. ชูศักดิ์ คุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
20 ศ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
21 รศ. วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
22 ผศ. ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
23 อ. เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์ อาจารย์ ศัลยศาสตร์
24 รศ. พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ รองศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์
25 ผศ. เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562