2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 12 คน
1 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
2 รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
3 รศ. ดุสิต จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
4 ผศ. ธัญดา สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
5 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
6 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
7 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
8 รศ. เทอดไทย ทองอุ่น รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
9 นาย ไพบูลย์ บูรณรักษ์ - สรีรวิทยา
10 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
11 รศ. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
12 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
ปริญญาโท จำนวน 5 คน
1 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม อาจารย์ สรีรวิทยา
2 ผศ. อรทัย ตันกำเนิดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
3 ผศ. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
4 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา
5 ผศ. อภิวันท์ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรีรวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562