2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 22 คน
1 ผศ. กนก สีจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2 ผศ. พงษ์ ปทุมนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
3 ศ. สมพร โพธินาม ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
4 ผศ. อาคม สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
5 ศ. ชวนชม สกนธวัฒน์ ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
6 ศ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
7 ผศ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
8 รศ. สุกรี สุนทราภา รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
9 รศ. เจศฎา ถิ่นคำรพ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
10 รศ. โกวิท คำพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
11 ผศ. บัณฑิต ชุมวรฐายี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
12 ผศ. ประนอม บุพศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
13 รศ. วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
14 ผศ. ศรีนารี แก้วฤดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
15 อ. สงวนโชค ล้วนรัตนากร อาจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
16 รศ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
17 ผศ. พิไลวรรณ กลีบแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
18 รศ. ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
19 ผศ. วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
20 ผศ. โฉมพิลาศ จงสมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
21 ศ. ประสิทธิ์ เพ็งสา ศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
22 รศ. ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562