2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 16 คน
1 อ. ชัช สุมนานนท์ อาจารย์ ออร์โธปิดิกส์
2 ผศ. ธรา ธรรมโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
3 ศ.ดร. กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
4 รศ. วินัย ศิริชาติวาปี รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
5 รศ. ศักดา ไชกิจภิญโญ รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
6 ศ. สุกิจ แสงนิพันธ์กูล ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
7 ผศ. ทวีโชค วิษณุโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
8 รศ.ดร. สุรชัย แซ่จึง รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ ออร์โธปิดิกส์
9 ผศ. ปิยวรรณ จตุปาริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
10 ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
11 ศ. วีระชัย โควสุวรรณ ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
12 ผศ. สุรัตน์ เจียรณ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
13 ผศ. กิติวรรณ วิปุลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
14 ศ. พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ ศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
15 รศ. ศุภศิลป์ สุนทราภา รองศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์
16 ผศ. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ออร์โธปิดิกส์

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562