2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 4 คน
1 อ. ราตรี ทวิชากรตระกูล อาจารย์ เทคนิคการแพทย์
2 ผศ. ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
3 ผศ. พรทิพย์ ปิ่นละออ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
4 ผศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เทคนิคการแพทย์
ปริญญาโท จำนวน 3 คน
1 ผศ. ลิ่มทอง พรหมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์
2 อ. กรรณิการ์ กัวหา อาจารย์ เทคนิคการแพทย์
3 ผศ. จินดารัตน์ ตระกูลทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562