2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 6 คน
1 ผศ. ปรีดา อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
2 ผศ. ภัทรา วัฒนพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
3 ผศ. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
4 นาง นลินทิพย์ ตำนานทอง - เวชศาสตร์พื้นฟู
5 ผศ. เสมอเดือน คามวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
6 อ. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
ปริญญาโท จำนวน 1 คน
1 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562