2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน
1 อ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562