2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะเทคโนโลยี
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่ระบุ รวม
(คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%)
  - 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
  เทคโนโลยีธรณี 0 000% 1 476% 9 4286% 11 5238% 0 000% 21
  เทคโนโลยีอาหาร 0 000% 0 000% 2 1111% 16 8889% 0 000% 18
  เทคโนโลยีชีวภาพ 0 000% 0 000% 2 870% 21 9130% 0 000% 23
  เทคโนโลยีการผลิต 0 000% 0 000% 2 6667% 1 3333% 0 000% 3
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0 000% 0
รวมทั้งหมด  
0 1 15 49 0 65
คิดเป็นร้อยละ  
000% 154% 2308% 7538% 000%

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562