2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  - คณะ / ไม่ระบุภาค - 0 0.00% 4 1.39% 16 5.57% 267 93.03% 0 0.00% 287
  วิชาแกน / วิชาทั่วไปในหลักสูตรนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ธุรกิจระดับโลก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กิจการระหว่างประเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 4 16 267 0 287
  
0.00% 1.39% 5.57% 93.03% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562