2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  - คณะ / ไม่ระบุภาค - 0 0.00% 4 1.34% 19 6.35% 276 92.31% 0 0.00% 299
  วิชาแกน / วิชาทั่วไปในหลักสูตรนานาชาติ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ธุรกิจระดับโลก 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  กิจการระหว่างประเทศ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0
  
0 4 19 276 0 299
  
0.00% 1.34% 6.35% 92.31% 0.00%

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562