2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 515050035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลฤทัย ทวีแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONRUTHAI TAWEESANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECT OF using SIX THINKING-HATS technique on grade 7 students' SCIENTIFIC CREATIVE THINKING AND LEARNING ACHIEVEMENT  
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ศึกษา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มิถุนายน 2552
D อนุมัติเค้าโครง 23 กรกฎาคม 2552
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 3 มีนาคม 2553
D แจ้งผลสอบ 3 มีนาคม 2553
F การศึกษาอิสระเสร็จสมบูรณ์ 28 เมษายน 2553
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 เมษายน 2553 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการสอนคิดโดยใช้เทคนิคหมวกหกใบทีทมีต่อความคิดสรางสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มีนาคม 2553 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณทิตศึกษา 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2553  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณทิตวิทยาลัย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue 11 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1416-1425  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณทิต 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ศึกษาดูงาน  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 10 December 2009  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 13 December 2009 
สถานที่ไป วิทยาลัยครูสะหวันเขต 
เมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว