2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565030063-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพดล ภูมาลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MR.NOPPADOL PHUMALAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การปฏิบัติการการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR BEE FARM OF FARMERS IN THAILAND NORTHEAST 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งเดิม 684/2556 ลว 13/12/2556 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 กุมภาพันธ์ 2558 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มกราคม 2561
F แจ้งผลสอบ 26 มกราคม 2561
F รับรองการแก้ไข 8 มีนาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 445/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล คำสั่งที่ 445/2560 ลว 19/9/2560
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การยอมรับมาตรฐานฟาร์มผึ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 2561 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 146  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper