2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565030063-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นพดล ภูมาลัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MR.NOPPADOL PHUMALAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ส่งเสริมการเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ข (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การยอมรับมาตรฐานฟาร์มผึ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) FARMERS ADOPTION OF STANDARD BEE FARM IN NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา คำสั่งเดิม 684/2556 ลว 13/12/2556 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 กุมภาพันธ์ 2558 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ คำสั่งที่ 445/2560 ลว 19/9/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล คำสั่งที่ 445/2560 ลว 19/9/2560