2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577210027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง มัลลิกา เจแคน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MALLIKA JECAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 58/2560 ลงวันที่  31 มีนาคม 2560) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) นวัตกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารบนฐานคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) INNOVATIVE OF GASTRONOMY TOURISM DEVELOPMENT FOCUS ON THE CULTURAL HERITAGE VALUE IN MAHASARAKHAM PROVINCE 
รายละเอียด อนุมัติเค้าโครงฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560*ดร.โสมฤทัย สุนธยาธร/ผศ.กฤต โง้วธนสุวรรณ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 35/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ไม่ผ่าน) ตามบันทึกที่ ศธ 0514.22.1/ว 0834 ลงวันที่ 19 กุมภพาพันธ์ 2559
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่ง 2 สิงหาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 25 กรกฎาคม 2560
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฐิรชญา ชัยเกษม คำสั่งคณะวิทยาการจัดการ ที่ 218/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-