2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220012-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัณฑนา ทองสุพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANTANA TONGSUPON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เครื่องแต่งกายชนเผ่าแลนแตน :อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในยุคจินตนาการใหม่แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) LANTEN TRIBE COSTUME : ETHNIC IDENTITY AND TMPACT OF TOURISM OF THE NEW THINGING PERIOD LUANGNAMTHA PROVINCE LAOS PDR. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 4 กันยายน 2558 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 พฤษภาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59252105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Lanten tribe costumes : Ethnic Identity and Tourism Impact after the New Economic Mechanism in Luang Namtha Province, Lao PDR 
ชื่อวารสาร Journal of Engineering and Applied Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 
ISBN/ISSN ISSN : 1816-949x (Print) ISSN : 1818-7803 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 June 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอกลักษณ์เครื่องประดับชนเผ่าแลนแตนบ้านน้ำดี เมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กรกฎาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 3 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 กรกฎาคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 800-809  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper