2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 577220012-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัณฑนา ทองสุพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANTANA TONGSUPON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2.1 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) เครื่องแต่งกายชนเผ่าแลนแตน :อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในยุคจินตนาการใหม่แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) LANTEN TRIBE COSTUME : ETHNIC IDENTITY AND TMPACT OF TOURISM OF THE NEW THINGING PERIOD LUANGNAMTHA PROVINCE LAOS PDR. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2559
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 กุมภาพันธ์ 2561 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม B นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว (Already returned for editing) ส่งคืนตามบว.16ข้อ1.3.3
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล คำสั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 185/2558 ลว.14 ตุลาคม 2558
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย             รหัสทุน 59252105
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน