2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587040006-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิโรตม์ คุณกิตติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SIROTE KHUNKITTI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 46/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การหากำลังการไหลที่เหมาะสมสำหรับหลายฟังก์ชันวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าราคาเชื้อเพลิง, การสูญเสียในสายส่ง, การปล่อยแก๊สพิษและดัชนีความเสถียรแรงดันสายโดยใช้วิธีการ particle swarm optimization ที่ถูกพัฒนา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MULTI-OBJECTIVE OPTIMAL POWER FLOW FOR MINIMIZATION OF COST, POWER LOSS, EMISSION AND LINE VOLTAGE STABILITY INDEX USING IMPROVED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 เมษายน 2559 คำสั่งคณะที่ 276/2559 ลว. 20 เมษายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 พฤษภาคม 2559 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 106/2560 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560
D อนุมัติเค้าโครง 23 มีนาคม 2560 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะที่ 672/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
- รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร คำสั่งคณะที่ 401/2562 ลว. 4 มิถุนายน 2562