2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030089-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกศินี ถนอมขวัญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KAESINEE THANOMKWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดผสมสารเรืองแสงเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF SEED COATING MIXED WITH FLUORESCENT SUBSTANCES FOR ANTI-COUNTERFEITING OF CUCUMBER SEEDS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 523/2561 ลว 12/9/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 062/2562 ลว 22/1/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บุญมี ศิริ คำสั่งที่ 562/2559 ลว 17/10/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. คณิต วิชิตพันธุ์ คณะเทคโนโลยี คำสั่งที่ 148/2561 ลว 23/3/2561
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเรืองแสง Rhodamine B ต่อคุณภาพและการเรืองแสงของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังการเก็บรักษา 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 มิถุนายน 2561 ถึง 21 มิถุนายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92-106  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลยอดนิยมระดับชมเชย ประเภทบรรยาย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย