2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595200023-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นวกานต์ ถีนานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAWAKARN THEENANON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา การออกแบบอุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 125/2560  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การออกแบบอัตลักษณ์และผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติจากการรับรู้สีของคนไทยสำหรับเด็ก 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE IDENTITY DESIGN OF NATURAL COLOR FROM THE COLOR PERCEPTION OF THAI FOR CHILD 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง ยื่น บว.23
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ขาม จาตุรงคกุล ศธ 0514.19.1.2/1040 วันที่ 5 กรกฏาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-