2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050016-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุพงศ์ แสงดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PANUPONG SAENGDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE QUALITY SCHOOL MODEL DEVELOPMENT OF ASSESSMENT ON LEARNING ACHIEVEMENT BY APPLYING VALUE-ADDED ANALYSIS AND CLUSTER ANALYSIS 
รายละเอียด วัดและประเมินผลการศึกษา 2.1 ภาคปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 ตุลาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 616/2560 ลว. 17 ต.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น /2560 ลว. 1 พ.ย. 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 609/2561 ลว. 6 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 พฤศจิกายน 2561 Turnitin 14%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ คำสั่ง ศศ.บศ. 316/2561 ลว. 11 ก.ค. 2561