2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605040103-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. VANNAKONE LOUNTHAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าของเครื่องจักรกลแบบดับบลี้-ซาเลี่ยน สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The voltage output improvement of the doubly salient permanent magnet machine for hydro turbine power generation 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2561 คำสั่งคณะที่ 277/2561 ลว. 3 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 5 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 574/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 6 สิงหาคม 2562 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
- พิรัสม์ คุณกิตติ คำสั่งคณะฯที่ 1018/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คำสั่งคณะฯที่ 1018/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560