2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605050106-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภชัย แน่นอุดร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPHACHAI NAENUDORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 137/2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยการสร้างแบรนด์ทีส่งผลต่อการเกิดแบรนด์สถานศึกษาอาชีวศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Brand Construction Factors Affecting Branding of Vocational Colleges in the Middle Northeastern Group 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 143/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin 24%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 มิถุนายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 348/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562
F แจ้งผลสอบ 25 มิถุนายน 2562 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 เสนอ กก.คณะ อนุมัติ 26/08/2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 413/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การสร้างแบรนด์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2562 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 เมษายน 2562 ถึง 26 เมษายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี  
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 380-391  Proceeding Paper Editors/edition/publisher รศ. ดร. จิณณวัตร ปะโคทัง 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper