2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4003   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อุไรวรรณ ชัชวาลย์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Uraiwan Chatchawan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617090012-4  Ms. SAW MYA SOE   คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 290/2018 ลว. 18 ต.ค. 61  
617090013-2  Ms. SITT NYEIN PHYU   คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 290/2018 ลว. 18 ต.ค. 61  
585090025-8  น.ส. ศุภมาศ สมไพร  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
627090001-0  นาย วีระพงษ์ สุจริต  คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม 
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Altered postural sway during quiet standing in women with clinical lumbar instability 
ชื่อวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Physical Therapy Science 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 May 2018 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเที่ยงในการทดสอบซ้ำและความสัมพันธ์ของแบบประเมิน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis ฉบับภาษาไทย กับคะแนนปวดในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2556 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Reliability of experienced and novice raters conducting clinical balance tests in young physically active individuals 
ชื่อวารสาร the journal Gazzetta Medica Italiana-Archivio per le Scienze Mediche 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Edizioni Minerva Medica S.p.A.  
ISBN/ISSN eISSN 1827-1812  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 December 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The short term effect of Paslop dance exercise on core strength, balance, and flexibility- A pilot study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2557 
ชื่อการประชุม ICKESS 2014: International conference on kinesiology, exercise and sport science 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World academy of science, engineering and technology 
สถานที่จัดประชุม Holiday inn  จังหวัด/รัฐ London/UK 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1852  Proceeding Paper Editors/edition/publisher International science index 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทการให้บริการทางกายภาพบำบัดในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 มิถุนายน 2559 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2559 ถึง 23 มิถุนายน 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-44  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper