2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2909   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เพียรศักดิ์ ภักดี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. Piansak Pakdee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ สำนักงานอธิการบดี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การจัดการฟาร์ม การตลาดเกษตร     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กรกฎาคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อหนี้ค้างชำระของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Suppl. 1 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 755 - 758  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารการจัดการป่าไม้ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ISBN/ISSN ISSN. 1906-022XX  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2560 
ปีที่ 11  ฉบับที่ 21 
เดือน กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 1-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1386-1392  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจบ้านสวนกรีนวิวรีสอร์ท ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ไม่ผ่านการอนุมัติ 1411890721) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กันยายน 2557 ถึง 21 กันยายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue 005-3342 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 91  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการผลิตและการตลาดข้าวเหนียวเขาวงของเกษตรกรกลุ่มฮักแพงแบ่งปัน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 มกราคม 2560 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มกราคม 2560 ถึง 24 มกราคม 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1454-1458  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper