2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3055   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Narong Luengbootnak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิศวกรรมการจัดการก่อสร้าง     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Application of Confirmatory Factor Analysis in Government Construction Procurement Problems in Thailand 
ชื่อวารสาร International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร TuEngr 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 October 2017 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 221-231  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Exploratory Factors Analysis of the Corruption in Public Procurement 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 29  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Confirmatory Factors Analysis of the Success factors on Government Construction Procurement Project 
ชื่อวารสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2561 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน พศษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2561  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัญหาในการบริหารต้นทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเอกชน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่จัดประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัด/รัฐ นครนายก 
Proceeding Paper Volume 23  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 142  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract