2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 20331   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Napat Triroj 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595040046-1  น.ส. รัชนีกร โบจรัส  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ไฟฟ้า  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 848/2559 ลว. 20 กันยายน 2559  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
ชื่อวารสาร Material Science Forum 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications Ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 June 2016 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Electrospun Ag/WO3 Composite Nanofiber Photoanodes Prepared by DС Electrophoretic Deposition for Photoelectrochemical Water Splitting 
ชื่อวารสาร Materials Science Forum 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
ISBN/ISSN 978-3-0357-1430-2  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 March 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 947 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 61-65  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์โครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่เจือด้วยอนุภาคนาโนเงินโดยวิธีอิมพิแดนซ์สเปกโทรสโกปี 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 37  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 705-708  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impedance Spectroscopic Inspection toward Sensitivity Enhancement of Ag-doped WO3 Nanofiber-based Carbon Monoxide Gas Sensor 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2016) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2559 ถึง 16 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม American Society for Research (ASR) 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai University (UNISERV CMU)  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 30  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล Excellent Oral Presentation   หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล American Society for Reserch (ASR)