2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 45804   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปรมะ แขวงเมือง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Parama Kwangmuang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667050017-3  น.ส. ปริชญา สารการ  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
665050124-8  นาย ณัทภพ อุ่นละมัย  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
657050009-1  น.ส. พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
657050016-4  นาย นันทภูมิ เกษลา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ   
655050153-0  น.ส. ภัทรสุดา แก้วสีขาว  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
647050036-7  น.ส. ศุภลักษณ์ ชัยอาวุธ  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
665050161-2  น.ส. ณพัชญ์ปภา ภัทร์ภูวนันต์  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657050017-2  นาย รณกร รัตนะชัยธาดา  คณะศึกษาศาสตร์  นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
637050027-7  นาย ณัฐชา ทัศนิยม  คณะศึกษาศาสตร์  เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The development of learning activities using the flipped classroom concept together with active learning management to enhance mathematical reasoning skills matter of real numbers for students in grade 10 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2566 
ชื่อการประชุม The 16th International Conference on Educational Research (ICER2023) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กันยายน 2566 ถึง 17 กันยายน 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University 
สถานที่จัดประชุม Faculty of Education, Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2023  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 35-40  Proceeding Paper Editors/edition/publisher pornsawan WONGTATUM 
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนร้จักรวาลนฤมิตเพื่อส้งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2565 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ-เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 พฤศจิกายน 2565 ถึง 6 พฤศจิกายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สาขาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) และสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 35  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 114-127  Proceeding Paper Editors/edition/publisher จิดาภา ทัศคร, จารุณี ซามาตย์, และ ปรมะ แขวงเมือง 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper