2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46265   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. นครินทร์ ประสิทธิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Nakarin Prasit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655110029-8  นาง ณกมน มีธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110054-9  นาย สาธิต คงหา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110043-4  น.ส. ยุวรีย์ รุ่งฤทัยวัฒน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110042-6  นาย ภูวนาถ ศรีสุธรรม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110041-8  น.ส. ภัฏญากาญจน์ เมินดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110038-7  นาง นุสรา อุตรนคร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110037-9  นาย นิรุทธ์ แสงครจิตต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110035-3  นาย นัฐชัย คุปติปัทมกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110031-1  น.ส. ณัฐพร นิจธรรมสกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110025-6  นาย เจษฎากร หีบแก้ว  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110023-0  น.ส. จันทร์มณี อำคา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110022-2  นาย คณิต ทิพย์ฤาตรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110021-4  นาง ขวัญหทัย สุขเพสน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
655110018-3  นาย ก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 127/2566 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  
รวมทั้งหมด 14 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   14   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Colorectal cancer survival in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of Public Health Asia Pacific (IJPHAP) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Public Health, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2822-0587  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยทางการบริหารและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2566 
ปีที่ 23  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 13  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Association Patterns with Cultural and Behaviour with the Situations of COVID-19 
ชื่อวารสาร International Journal of Geoinformatics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN 1686-6576 (Printed) / 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 May 2023 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อสมรรถนะผู้บริหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Graduate School, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มีนาคม 2567 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะภาวะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในหน่วยบริการสุขภาพของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลทหารบก (Journal of The Royal Thai Army Nurses) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลทหารบก 
ISBN/ISSN 1513-5217  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 เมษายน 2567 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะภาวะผู้นำและบรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อวารสาร วารสารศูนย์อนามัยที่ 9  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
ISBN/ISSN 2673-088X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ของนักกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Graduate School, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 เมษายน 2567 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Health Determinant Factors Associated with Smoking Behaviour of Older Adults in Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Mahidol University - ASEAN Institute for Health Development 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 August 2022 
ปีที่ 21  ฉบับที่ No. 1 
เดือน (January-April)   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ISBN/ISSN 2773-8817   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 พฤษภาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคล และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 สิงหาคม 2566 
ปีที่ 31  ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spatial Distribution patterns of Colorectal Cancer Patients in Thailand 
ชื่อวารสาร International Journal of GEOINFORMATICS 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Geoinformatics International Co., Ltd 
ISBN/ISSN ISSN: 1686-6576 (Printed) | ISSN 2673-0014 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 August 2023 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ 19 
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สุนทรียทักษะภาวะผู้นำและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อวารสาร คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีผลต่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารสุขสินธร จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN:2651-1193(PRINT) ,ISSN:2985-2560(ONLINE)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2567 
ปีที่ 2567  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ