2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8444   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. สรยุทธ วินิจฉัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) - Sorayut Winitchai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improvement of Air Change Rate Efficiency for a Broiler House with Multi Inlet System 
ชื่อวารสาร Advanced Science Letters 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร American Scientific Publishers 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 April 2012 
ปีที่   ฉบับที่ 19 
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 2699-2702  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Air Change Rate Efficiency Improvement for a Broiler House in a Minimum Ventilation Situation 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research (AMR) Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publication Inc. 
ISBN/ISSN 978-3-03835-090-3  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 January 2014 
ปีที่   ฉบับที่ 931-932 
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 1178  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of a Suitable Air Condition Control System for a Closed-System Henhouse 
ชื่อวารสาร Journal of Materials Science and Engineering 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร David Publishing Company 
ISBN/ISSN 1934-8959  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 April 2011 
ปีที่   ฉบับที่ B1 
เดือน October  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2011 
หน้า 667-676  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดด้วยชิ่งลม (Air deflectors) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 28 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 28  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 283  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract