2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว พรนภา ศรีวรกุล - -
2 นาย ประสงค์ ต่อโชติ - -
3 นาง พาณิภัค พระชัย - -
4 นาย จิรพัฒน์ จันทะไพร - -
5 นาง ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - -
6 นาง รัตติยากร วิมลศิริ - -
7 นาย สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน - จุลชีววิทยา
8 อภิเชษฐ์ บุญจวง -

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564